Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie przekazuje poniższe informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana/Dziecka danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Goleszowie jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie.Dane kontaktowe:
  43-440 Goleszów, ul. Cieszyńska 25,
  e-mail: gok@goleszow.com.pl, tel. 33 479 05 21.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: 43-440 Goleszów ul. Cieszyńska 25, e-mail: iod@cuw.goleszow.pl , tel. 33 479 05 21
 3. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Dane przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych, w celu realizacji umów oraz w celu wynikającym z udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
 5. Gminny Ośrodek Kultury , co do zasady nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych Państwa i Państwa Dziecka, za wyjątkiem sytuacji, w których posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych, lub kiedy jest to niezbędne do realizowania zadań Gminnego Ośrodka Kultury.
 6. Pani/Pana/Dziecka dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a następnie przez okres wynikający z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich/Dziecka danych osobowych, prawo do sprostowania tych danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Niektóre z wymienionych praw mogą nie mieć zastosowania lub mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.
 9. Jeżeli sądzi Pani/Pan że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. Gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie prze Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa.
 12. Pani/Pana/Dziecka dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.